Naučte se Teach yourself
Partnerskou masáž Couple's massage

Jednodušše - online Simply - online

Představte si, že by jste prožili příjemné chvíle plné doteků a lásky
Imagine, you would have pleasant moments full of touch and love

Masáž je úžasná volba, když chcete oživit či spestřit vaše partnerství. Uvolnění těla vás oba naladí do skvělé nálady a dobře se u toho pobavíte.

Massage is a great choice if you want to liven up or diversify your partnership. Relaxing your body will put you both in a great mood and you will have a good time.

Tím, že se s partnerem budete masírovat, zažijete oba dva sexuální vzrušení, které nemusí skončit u masáže.

By massaging with your partner you both will experience sexual arousal which may not end with a massage.

 

Partnerská masáž je krásnou předehrou k milování. Vzájemně oba dva uvolní, zklidní a nažhaví na intimní chvíle.

Couples’s massage is a beautiful prelude to making love. It will relax both of you , calm you down and get hot for intimate moments

Ve vašich rukách je velká léčebná síla, která dokáže uvolnit a celkově zklidnit tělo a odstranit stres a napětí z těla ven. A to okamžitě.

In your hands is a great healing power that can relax and calm the body overall and remove stress and tension from the body out. And immediatelly.

 

“Děkujeme za nový tip ke společnému zážitku. Masérské hmaty jsou natočeny opravdu srozumitelně. Ze začátku jsme byli nervózní, zda to zvládneme, ale ve videu je všechno jednoduše vysvětleno. Když jednoho nebo druhého bolí záda, tak máme večer jasný plán, co budeme dělat.”

Thank you for the new type for shared experiences. Massage touches are filmed /demonstrate really clearly. At first we were nervous about whether we could do it, but in the video everything is simply explained. When one’s back hurts , we have a clear plan in the evening for what we gonna do. 

Kamil a Mája

Masírovat se naučíte i Vy!
You will also learn to massage

Lidé, kteří nikdy nemasírovali si často myslí, že:

People who have never massaged often think that:

“Mohl/a bych někomu ublížit…”

“I could hurt someone…”

“Masáž není pro mě…”

 “Massage is not for me…”

“Nemám na to potřebné znalosti…”

“I don’t have the necessary knowledge for this…”

“Nezvládnu to fyzicky…”

“I can’t do it physically…”

“Nemám na to čas…”

“I don’t have time for it…”

Dokážeme Vám, že tomu tak není!

We can prove to you that this is not the case!

Do kurzu budete mít neomezený přístup na 365 dní, tedy celý dlouhý jeden rok. Videa si můžete přehrát kdykoli, kdekoli a klidně i opakovaně. Sami se rozhodnete, kdy budete mít na „studium“ náladu (pravděpodobně nonstop).

You will have unlimited access to the course for 365 days, so a whole long one year. You can play videos anytime, anywhere and repeatedly. You decide when you be in the mood to study (probably nonstop).

Masírovat se budete podle vlastního tempa a navíc v tom nejpříjemnějším a nejintimnějším prostředí, u Vás doma.

You will massage at your own pace and, moreover, in the most pleasant and intimate environment, in your home.

 

Spokojení jste zdraví, proto se na všechny naše online kurzy vztahuje 30 denní GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ, aby Vaše záda, šíje a bedra vzkvétala. 

Věděli jste, že masáž je mnohem více, než jen relaxační aktivita?
Did you know that a massage is much more than just a relaxing activity?

Možná si právě teď myslíte, že masáže jsou pouze luxus pro vyvolené, kteří si to mohou dovolit.

You may think right now that massages are just a luxury for the chosen ones who can afford it

Nebo si myslíte,  že masáž je pouze technika pro uvolnění ztuhlých svalů a nástroj pro regeneraci sportovců.

Or you may think that massage is just a technique for relaxing stiff muscles and a tool for regenerating athletes.

PRAVDA JE, že pokud se budete s partnerem masírovat, vaše tělo se promění a aktivuje tyto  4 elementy.

The truth is that if you massage with your partner, your body will change and activate these four elements

Tělo a svaly
Body and muscles

Vaše zdraví
Your Health

Sexuální aktivitu
Sexual activity

Duše a emoce
Soul and emotions

A to je přesně důvod, proč masáž není jen relaxační aktivita. 

And that is exactly why massage isn’t just a relaxation activity.

Většina lidí si myslí, že se mají masírovat v momentě, kdy je něco začne bolet.

Most people think that they should be massaged in the moment when something starts to hurt.

Masáž však patří mezi nejstarší a  nejpřirozenější techniku, která je stará jako lidstvo samo.

However, massage is one of the oldest and most natural techniques that is as old as humanity itself.

Je velmi jednoduchá a dokáže balancovat tělo a spouštět samo-léčebné a uzdravující procesy v těle.

It is very simple and can balance the body and trigger self-healing and healing processes in the body.

 

Díky masážím získáte:
Thanks to massages you get:

Naučte se masírovat online
Learn to massage online

Podle videí se naučí masírovat i člověk, který to nikdy nezkusil. Lekce si můžete kdykoliv zastavit a znovu přehrát, podle vašeho tempa.

Acording to the videos, even a person who has never tried to massage, will learn how to do it. You can stop and play every lesson again at any time according to your tempo.

S masáží nebudete chtít přestat
You will not want to stop with a massage

Plno našich studentů nyní spěchá z práce domů na masáž 🙂 V členské sekci je už přes 6000 lidí.

Many of our students are now rushing from work home to massage:) There are already over six thousands people in the membership section.

Sbližte se pomocí doteku
Get closer by touching

Doteky navyšují vášeň, emoce, lásku a důvěru.

Touches increase passion, emotion, love and trust

Zajistěte si dlouhodobý vztah
Secure a long-term relationship

Když se budete masírovat, váš vztah bude mít silnější pouto. 

When you massage yourself, your relationship will have a stronger bond.

Oslavujte váš vztah
Celebrate your relationship

Budete se cítit jako na začátku, když jste se potkali a hořeli jste oba dva vášní! 

You will feel like in the beginning when you met and burned both with passions

Láska prochází dotekem, né zrakem
Love passes through touch, not sight

Hmaty v tomto kurzu jsou plné romatiky, hýčkání a rozmazlování.  

The touches in this course are full of romance and pampering

Udělejte váš vztah opět intimní
Make your relationship intimate again

Důvěru a vzájemné propojení, budete cítit po prvních masérských hmatech.

You will feel the confidence and mutual connection after the first massage touches.

Uvolnění se cítíte šťastní a zamilovaní
Relaxation makes you feel happy and in love

Podle studie může masáž přispět k tomu, že se člověk zamiluje ještě hlouběji.

 According the studies, massage can contribute to making a person fall in love even more deeply.

Dotek má léčivou moc
Touch has a healing power

Stláčením různých bodů na těle se aktivují procesy, které uzdravují.

By pressing various points on the body are activatec pathways which may heal.

Dotek má úžasnou moc
Touch has an amazing power

Dotek má užasnou moc. Působí blahodárně na celý organismus. Relaxuje tělo, léčí duši, harmonizuje celý energetický systém.

The touch has an amazing power, has a beneficial effect on the whole organism. It relaxes the body, heals the soul, harmonizes the entire energy system.

 

Pomocí doteku se mohou dít zázraky – jak na fyzické, tak i na psychické rovině. Někdy stačí jen jemný, něžný dotek a otevírají se cesty k emocím, které spí hluboko uvnitř.

A touche can cause miracles which can occur both physically and mentally. Sometimes just a gentle touch is enough to open the way to emotions that sleep deep inside.

 

Dotek je klíčem, který otevírá cestu k důvěre a k pocitům, že jsme přijímání a milování.  

Touch is the key that opens the way to trust and feelings that we are received and loved

Každý člověk po doteku touží. Když se narodíme, je to první věc, s kterou se setkáme.

Everyone longs for a touch. When we are born, it’s the first thing we encounter.

Dotek má v našem životě významné místo. Vyjadřujeme tím své pocity i postoje –  lásku, něhu, zlobu i odmítnutí.

Touch has ain important place in our lives. We express our feelings and attitudes, love, tenderness, anger and rejection.

S dotekem přicházíme na tento svět a zkoumáme vše kolem.

We come to this world with a touch and explore everything around.

Doteky stále přijímáme a pomocí nich, si  vytváříme svoje pocitové obrazy a vzorce. Doteky v nás vyvolávají pocity lásky, blízkosti  bezpečí.

We constantly/still accept touches and use them to create our emotional images and patterns.

Dotek nás otevírá lásce, důvěre i tělesnému prožívání.

The touch opens us to love, trust and physical experience.

Dotek má zázračnou schopnost léčit tělo i duši a promlouvat s nimi. Každý z nás má tuto schopnost v sobě .  Je jenom na nás jestli tuto sílu v sobě objevíme a otevřeme.

Touch has the miraculous ability to heal and speak to the body and soul. Each of us has this ability in us. It is up to us discover and open this power within ourselves.

Jak masáž v těle funguje?
How massage in the body works?

Masáž historicky vždy patřila mezi výborné regenerační prostředky. Různými výzkumy bylo zjištěno, že masáž pomáhá při léčení nežádoucích stavů jako je stres, bolesti hlavy, nespavost či problémy s pohybovou soustavou.

Massage has historically always been one of the excellent means of regeneration. Various studies have shown that massage helps in the treatmentof adverse conditions such as stress, headaches, insomnia or muscoloskeletal problems.

Mechanický účinek masáže spočívá v tom, že podporujeme návrat odkysličené krve z okrajových oblastí zpět směrem k srdci.

To znamená, že se krev, která odevzdala veškeré živiny do vzdálených míst od srdce, pomocí masáže rychleji vrací k srdci, kde se opět okysličuje a nabírá látky, které jsou potřeba pro výživu celého organismu. Tím se urychluje celková regenerace organismu. Proto se skoro všechny hmaty provádí směrem k srdci. Dostředivý směr masáže podporuje a zrychluje krevní oběh.

 

Při masáži dochází ke změně na povrchu kůže. Kůže se prokrvuje. Kožní zčervenání vyvolává jiná změna v těle, než je masáž.
Jde právě o biochemický účinek. S postupným vývojem biochemie se přišlo na to, že tělo samo aktivuje látky, které jsou přítomny v organismu v nižší koncentraci. Jedná se především o acetylcholin a histamin. Tyto dvě látky způsobí roztažení povrchových vlásečnic, které jsou uloženy pod kůží, a tím, se tyto naplní okysličenou krví, dochází ke zčervenání kůže. Jinými slovy se v masírovaných oblastech urychluje látková výměna (metabolismus).

Víme, že lidská kůže je největším orgánem našeho těla s miliony nervových zakončení a mnoha reflexními body. Tyto body jsou rozmístěny po celém těle na různých místech. Při masáži přirozeně působíme na tyto reflexní – akupresurní body. Dochází tedy k reflexnímu účinku, že přes tyto body ovlivňujeme tkáně nebo orgány vzdálené od místa provádění masérského hmatu vlivem odstředivé dráhy reflexního oblouku. Např. při masáži chodidel pozitivně ovlivňujeme funkci vnitřních orgánů.

Lymfa je čirá tekutina, která proudí mezi mízními cévami a odvádí odpad z buněk a krve. Jedná se o největší čistící systém hned po štítné žlázy. Proudění lymfatického systému je klíčové pro pravidelnou očistu těla. Pokud lymfa nefunguje tak, jak má, dochází k hromadění toxinů a škodlivých látek v těle. Tím dochází k přetěžování organismu a oslabení imunity.
Masáž podporuje lymfatický oběh, který nám zaručuje regeneraci a obranyschopnost organismu.

Kdykoliv se uhodíme či poraníme, začneme si bolestivé místo automaticky třít nebo na něj alespoň přiložíme ruku. Když nás bolí hlava, instinktivně si mneme spánky. Přímo se tedy nabízí, použití masážních hmatů a tlaků ke zmírnění bolestí a potíží. Masáž podporuje samouzdravovací proces, tělo se začne čistit a harmonizovat.

Dotek je jedním ze smyslů, kterým jako první komunikujeme se světem, a to ještě před narozením. Dotykem pozitivně působíme na náš centrální nervový systém. Proto masáž dokáže ihned zničit stres i napětí a působí jako balzám na tělo i na duši. Dotek má schopnost uvolnit mysl, vyvolat pocit sebedůvěry a duševní pohody. Dokáže navodit pocit klidu a relaxace. Při dotyku se vám do krve vyplavuje hormon dobré nálady – oxytocin, který snižuje hladinu stresového hormonu.

Ahoj, jsme Honza a Lucie Šelovi

Psal se rok 2012 a jako první v Česku jsme začali vyučovat Partnerskou masáž. Tento den jsme si doopravdy užili. Viděli jsme na vlastní oči, jak masáže dokáží párům zlepšit vztah, náladu a vytvořit velké úsměvy na každé tváři, co se na kurzu objevila.

A to byl důvod, proč jsme natočili tento online kurz. Chceme, aby stejný zážitek mohli prožívat i další páry.
 Jsme šťastní a cítíme velkou vděčnost, že se náš kurz stal bestsellerem nejen u nás, ale i v zahraničí.   

Věříme, že doteky jsou velmi cenné. Proto je naší vášní, předávat kouzlo partnerské masáže ostatním. Jsme vděční za každý pár, který můžeme inspirovat. Když vidíme, jak masáže zlepšují vztahy, tak nás to moc těší. 

Naším posláním je podpořit každého, kdo se chce naučit partnerskou masáž.  Náš den začínáme vzájemným objetím. Je to první věc, co uděláme, když se ráno vzbudíme. Je to náš společný rituál na  hezký den 🙂 Někdy si šeptáme krásná slova a někdy si jen tak hledíme do očí.

Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby se více dotýkali a masírovali 🙂

Jan Šel – je lektor partnerských masáží, 15 let provozuje vlastní masérskou praxi. Terapeut, který namasíroval přes 6000 lidí, masér české reprezentace v cyklistice, zakladatel masérské školy a autor vzdělávacích kurzů, bývalý sportovec a otec dvou dcer, Sáry a Rozálie.

Je to jednodušší než si myslíte

“Teď mě doopravdy MASÍRUJE! Těším se na další videa v kurzu. Masáž je vhodná i pro mě jako začátečníka”
Jakub Mertl
“Skvělý kurz, videa jsou velice přehledná, kvalitně natočená, srozumitelná. Jan Šel vysvětluje hmaty a přitom je ukazuje, super, jsem spokojená, Doporučuji a těším se na další kurzy, které si koupím.”
Lucie Svobodová
“Kurz je perfektně zpracovaný, díky online formě si přehrávám lekce a postupně trénuji. Učení masáží podle tohoto kurzu je velice lehký a dobře vysvětlený. Děkuji panu Šelovi.”
Lenka Chalupská

Online kurz partnerské masáže

Jednoduchá cesta ke šťastnému vztahu

Tento kurz je zábavný a díky vzájemnému masírování, najdete cestu k odemčení čtyř dimenzí.

Naše kvalitní zákaznická podpora Vám moc ráda odpoví na Vaše dotazy 365 dní v roce.

I když jste úplní začátečníci a amatéři, nemusíte se ničeho bát. Videa si můžete kdykoliv zaslavit a přetočit znovu, podle Vaší potřeby.

Co říkají účastníci?

“Děkujeme za nový tip ke společnému zážitku. Masérské hmaty jsou natočeny opravdu srozumitelně. Ze začátku jsme byli nervózní, zda to zvládneme, ale ve videu je všechno jednoduše ukázaný. Když jednoho nebo druhého bolí záda, tak máme večer vždy jasný plán, co budeme dělat 🙂 ”
Kamil a Mája Šponerovi
“Když se nám narodila holčička, tak jsme s masírováním začali. Byl to způsob, jak přítelkyni ulevit od bolesti krční páteře a bolesti zad. Od té doby se masírujeme pravidelně a oba se cítíme uvolnění a psychicky v pohodě. Vše je skvěle srozumitelný! Za mě 10 hvězdiček!”
Pavel a Linda
“Jsme nadšení! Nečekala jsem, že masírování je tak moc příjemné. Po náročném dni v práci stres okamžitě zmizel. Ještě bych potřebovala poradit, nějaký relaxační olejíček..”
Lukáš a Petra
“Ve videu je ukázaný, jak přesně masírovat. Líbí se nám, že nemusíme ani jeden už chodit nikam jinam na masáže k cizím lidem. Zároveň ušetříme spoustu peněz, protože jsme na masáže chodili pravidelně oba dva 2x za měsíc. Takhle se masírujeme doma a častěji!!! Fakt skvělý nápad! Nejvíc Vám fandíme! Děkujeme. ”
Šárka a Petr Machovcovi
“Jsme nadšení! Každý víkend se těšíme na chatu a masírujeme se u krbu. Oba dva jsme velký příznivci masáží. Často jsme přemýšleli, co dělat, když venku prší. Teď čas, když nemůžeme ven, vyplníme masírováním. Dana trpěla bolestí hlavy, docela často. Od té doby, co jsme se začali masírovat ji hlava nebolela. Asi mám zázračný ruce :D”
Josef Hauer
“Tato masáž mi velmi pomohla hlavně zdravotně, přes deset let trpím na migrény a nevěděla jsem že masáž šíje mi z toho pomůže. Přestala jsem brát prášky, stačí masáž 10 minut denně. Moc Moc děkuji autorovi kurzu.”
Lukáš a Veronika
“Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale zvědavost mi nedala a kurzu vůbec nelituju (a partnerka taky ne 🙂 ). Videa jsou velice přehledná a jsou přesně v té rychlosti, aby člověk podle nich v klidu masíroval a nikam se nehnal. Zároveň jsou podkreslená příjemnou hudbou, takže učební pomůcku, která pohodlně leží se zavřenýma očima a nechává se masírovat :), výklad na videu vůbec neruší a nechává se unášet..”
“Byl jsem zvědavý, co to je partnerská masáž. Musím ale říct, že tenhle video kurz se vážně povedl! Je i pro ty největší stydlíny jako je moje žena. Můžu jen doporučit. Líbí se nám, že když je jednomu nebo druhému příjemný nějaký masérský hmat, můžeme video stopnout nebo přetočit a masérský hmat opakovat. .”
“Kurz je skvělý, splnil vše, co jsme očekávali. S manželkou jsme se naučili masírovat, nejlepší byla masáž zad. Lektor je ve videu velice profesionální. Ukazuje, jak si namasírovat celé tělo, což oba dva potřebujeme.”

Vstupte do kurzu partnerské masáže

Online kurz

4800 Kč

1920 Kč

Flash Disk

5570 Kč

2690 Kč

Výhodná nabídka

Online kurz + Flash disk

10370 Kč

2690 Kč

Obsah kurzu

Partnerská masáž je jedním z nejlepších způsobů, jak urychlit zotavení po intenzivní zátěži. Pokud jste v poslední době pracovali tvrdě, dopřejte si s partnerem masáž, která zahrnuje kompletní masáž celého těla, obsahují kombinaci toho nejlepšího z masáží. V kurzu se masírují postupně všechny partie – záda, šíje, krk, hlava, chodidla, lýtka, stehna, zadek, ruce.. 

1. Masáž hlavy

2. Masáž krku

3. Masáž šíje

4. Masáž zad

5. Masáž hýždí

6. Masáž nohou - přední část

7. Masáž nohou - zadní část

8. Masáž rukou

Vstupte do kurzu partnerské masáže

Online kurz

4800 Kč

1920 Kč

Flash Disk

5570 Kč

2690 Kč

Výhodná nabídka

Online kurz + Flash disk

10370 Kč

2690 Kč

ZÍSKEJTE OSOBNÍ CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ KURZU!

Potvrzení o dosažených dovednostech získáte formou certifikátu.

Certifikát si můžete stáhnout uvnitř členské sekce v pdf.

Pokud máte zájem o vytištěný a ručně podepsaný certifikát, stačí nám napsat, pošleme vám jej poštou na naše náklady.

Certifikát můžete získat ke každému zakoupenému kurzu s hodnotou vyšší než 0 Kč.

Tento certifikát neopravňuje k vydání živnostenského listu.

Nemůžete se rozhodnout?

Vaše spokojenost je pro nás na 1. místě!

Spokojení jste zdraví, proto se na všechny naše online kurzy vztahuje 30 denní GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ, aby Vaše záda, šíje a bedra vzkvétala. Zjistitěte více jak funguje garance spokojenosti.